Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βοιωτία μέσω του LEADER

Υποδράση 19.2.4.1: Μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης σε περιπτώσεις οικισμών με σοβαρό πρόβλημα ποιότητας/ ποσότητας νερού ή σε περιπτώσεις ανάγκης εξοικονόμησης ενέργειας (εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, χλωρίωση κλπ.) Ενέργειες που στοχεύουν στην ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων των οικισμών, όπως κομποστοποίηση/ ανακύκλωση κλπ. (π.χ. πράσινα σημεία, μηχανικοί κομποστοποιητές κλπ.) Ενέργειες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως κτίρια/ χώροι στέγασης υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη/ πώληση τοπικών π.χ. εκθετήρια, τοπικές αγορές κλπ. με την προϋπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων καθώς και γενικότερα πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητικά κέντρα/ειδικές αθλητικές υποδομές, δημιουργική απασχόληση, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ. Κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (π.χ. ιππικό κέντρο, χώροι πολυαθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.3: Υποδομές αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς (πχ. αναπλάσεις οικισμών, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ.), έργα πρασίνου, φωτισμού κλπ.) Γραφεία τουριστικών πληροφοριών, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων. Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός μικρών τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (θέσεις θέας, αναπλάσεις περιοχών φυσικού κάλλους, παρατηρητήρια κλπ.), μονοπάτια-διαδρομές, ποδηλατόδρομοι, σημάνσεις κλπ. Θεματικά πολιτιστικά δίκτυα, δημιουργία τοπικών θεματικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών διαδρομών (π.χ. περιοχών Νatura, ειδικών πολιτιστικών διαδρομών, διαδρομών με θέμα τον διατροφικό πολιτισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.4: Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή και διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην  αξιοποίηση υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων/ θεσμών καθώς και η ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών προϊόντων ποιότητας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό της περιοχής. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.4.5: Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς: μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών και συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, μύλοι, γεφύρια. Ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς: μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης και αναβάθμισης τοπίων και χώρων. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Ιδιωτικοί φορείς (Νομικά Πρόσωπα) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
 • η ΟΤΔ

Περίοδος υποβολής

από 8/5/2018 έως 9/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράσης αναφέρονται σε σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλέπε: «Δικαιολογητικά Αίτησης Στήριξης»). Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά / έγγραφα (φυσικός φάκελος) υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΤΑ Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), 321 31 Λιβαδειά Βοιωτίας.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Βοιωτίας

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εξαιρούνται τα αστικά κέντρα Λιβαδειάς και Θήβας – εντός σχεδίου περιοχές).

Όροι και προϋποθέσεις

Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο Ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την ...

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

γ) οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των αποτελεσμάτων τους, δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα στοιχεία (α) και (β).

δ) που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού κλπ.

ε) οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4), εφ' όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

1) Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

2) Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3) Η επιλέξιμη, για συνεισφορά από τα Ταμεία, δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το όριο μπορεί να αυξηθεί υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα προαναφερθέντα ποσοστά, για πράξεις που αφορούν διατήρηση του περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρμόζονται οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία (1), (2) και (3). Ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

στ) το ύψος των επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών ορίζεται σε:

 • Δαπάνη υποβολής Φακέλου (κατάθεση Αίτησης Στήριξης) έως 1.000 €
 • Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου) έως 3.000 €
 • Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου ως:
  • Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας (μελέτη – επίβλεψη) μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο
  • Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, μουσειολογικές κλπ) σωρευτικά έως το ποσό των 6.000 €
  • Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για εφαρμογή συστημάτων Α.Π.Ε. έως το ποσό των 1.000 €
  • Μελέτες για την πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά έως το ποσό των 2.500 €
   Αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά δράση πραγματοποιείται στον «Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Στήριξης» που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες: η αγορά μεταφορικών μέσων (εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, π.χ. δαπάνες που αφορούν στην μετακίνηση ευπαθών ομάδων), οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο ΦΠΑ εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013 και άρθρο 17 της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).

Προϋπολογισμός

€ 1.588.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Έρκυνας 9, 321 31 Λιβαδειά Βοιωτίας
Τηλ
22610 80661

Βαρβάρα Κοντελέ, Παρασκευή Καρβούνη

22610 80661
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018