Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν: - Συνοδά έργα για την αναβάθμιση υφιστάμενων ΧΥΤΑ με σκοπό τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ του νέου ΠΕΣΔΑ. - Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των σταθμών - Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων, ήτοι απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των έργων και εκπόνηση των τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών ωρίμανσης των έργων και των τευχών δημοπράτησης αυτών, - Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 15/5/2018 έως 31/8/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην ταχ. Διεύθυνση: Υψηλάντη 12, 35131 Λαμία εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 6.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Υψηλάντη 12, 351 00 Λαμία
Τηλ
22313 50900
Φαξ
22310 52864

Δήμητρα Ράπτη

22313 50924
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/5/2018