Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καστοριά μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Υποδράση 19.2.4.1: Μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης σε περιπτώσεις οικισμών με σοβαρό πρόβλημα ποιότητας/ ποσότητας νερού ή σε περιπτώσεις ανάγκης εξοικονόμησης ενέργειας (εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, χλωρίωση κλπ.) Ενέργειες που στοχεύουν στην ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων των οικισμών, όπως κομποστοποίηση/ ανακύκλωση κλπ. (π.χ. πράσινα σημεία, μηχανικοί κομποστοποιητές κλπ.) Ενέργειες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως κτίρια/ χώροι στέγασης υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη/ πώληση τοπικών π.χ. εκθετήρια, τοπικές αγορές κλπ. με την προϋπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων καθώς και γενικότερα πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητικά κέντρα/ειδικές αθλητικές υποδομές, δημιουργική απασχόληση, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ. Κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (π.χ. ιππικό κέντρο, χώροι πολυαθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.3: Υποδομές αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς (πχ. αναπλάσεις οικισμών, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ.), έργα πρασίνου, φωτισμού κλπ.) Γραφεία τουριστικών πληροφοριών, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων. Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός μικρών τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (θέσεις θέας, αναπλάσεις περιοχών φυσικού κάλλους, παρατηρητήρια κλπ.), μονοπάτια-διαδρομές, ποδηλατόδρομοι, σημάνσεις κλπ. Θεματικά πολιτιστικά δίκτυα, δημιουργία τοπικών θεματικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών διαδρομών (π.χ. περιοχών Νatura, ειδικών πολιτιστικών διαδρομών, διαδρομών με θέμα τον διατροφικό πολιτισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα κλπ.)

Υποδράση 19.2.4.4: Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή και διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην  αξιοποίηση υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων/ θεσμών καθώς και η ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών προϊόντων ποιότητας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό της περιοχής. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.4.5: Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς: μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών και συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, μύλοι, γεφύρια. Ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς: μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης και αναβάθμισης τοπίων και χώρων. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Υποδράση 19.2.6.1.1 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 •  Ιδιωτικοί φορείς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
 • Νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Περίοδος υποβολής

από 3/5/2018 έως 13/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης). Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΚΑΣ), στη διεύθυνση Γράμμου 62, 2ος όροφος, 521 00 Καστοριά. 

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Καστοριάς

Ολόκληρη η γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της πόλης της Καστοριάς και της Χλόης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση και στον Οδηγό Διοικητικού ...

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

 • η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας
 • η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
 • οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού
 • οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων.

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων (εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων, όπως δαπάνες που αφορούν στην μετακίνηση ευπαθών ομάδων), οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013 και άρθρο 17 της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).

Αναλόγως της υποδράσης και σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Λοιπό εξοπλισμό
 • Εξοπλισμό ΑΠΕ
 • Μελέτες
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
 • Προβολή – προώθηση
 • Σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Δημιουργία ντοκυμαντέρ
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων
 • Εξοπλισμό γραφείου
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Δαπάνες για απόκτηση γης (και απαλλοτριώσεις)
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις.

Προϋπολογισμός

€ 1.130.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:    300.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.2:    200.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.3:    300.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.4:    100.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.5:    200.000 €
 • Υποδράση 19.2.6.1:      30.000 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΚΑΣ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γράμμου 62, 521 00 Καστοριά
Τηλ
24670 83441
Φαξ
24670 21349

Βασίλειος Τσαπάρας (συντονιστής τοπικού προγράμματος)

24670 83441
  

Θεόδωρος Αντωνίου

24670 83441
  

Παντελής Βασιλειάδης

24670 83441
  

Παντελής Ζησόπουλος

24670 83441
  

Αθανάσιος Ρήμος

24670 83441
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018