Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Χίο μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ. 

Υποδράση 19.2.4.3: Υποδομές αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς (πχ. αναπλάσεις οικισμών, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ.), έργα πρασίνου, φωτισμού κλπ.) Γραφεία τουριστικών πληροφοριών, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων. Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός μικρών τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (θέσεις θέας, αναπλάσεις περιοχών φυσικού κάλλους, παρατηρητήρια κλπ.), μονοπάτια-διαδρομές, ποδηλατόδρομοι, σημάνσεις κλπ.

Υποδράση 19.2.4.4: Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή και διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην  αξιοποίηση υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων/ θεσμών καθώς και η ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών προϊόντων ποιότητας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό της περιοχής. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.6.1.1 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα καθ’ ύλη αρμόδιοι
 • Ιδιωτικοί φορείς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2018 έως 12/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης). Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ), στη διεύθυνση Λάδης 1, ΤΚ 82100, Χίος. Η ΟΤΔ έχει την δυνατότητα να ζητήσει, σε πρωτότυπο, ένα δικαιολογητικό για το οποίο αμφιβάλει για την γνησιότητά του, ή τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, στο αρχικό λογισμικό που παρήχθησαν.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Χίου

Ολόκληρη η γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της πόλης της Καστοριάς και της Χλόης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται σύμφωνα με τον οδηγό ελέγχου ο οποίος αποτελεί ...

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

γ) οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των αποτελεσμάτων τους, δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα στοιχεία (α) και (β). Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και όχι τυχόν προγενέστερη μορφή του.

δ) οι δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού κλπ.

ε) οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων (δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

 1. Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.
 2. Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 3. Η επιλέξιμη, για συνεισφορά από τα Ταμεία, δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το όριο μπορεί να αυξηθεί υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα προαναφερθέντα ποσοστά, για πράξεις που αφορούν διατήρηση του περιβάλλοντος.

  Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρμόζονται οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία 1, 2 και 3. Ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

στ) το ύψος των επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών ορίζεται σε:

 • Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτηση Στήριξης) μέχρι  1.000 €.
 • Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου) μέχρι  3.000 €.
 • Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδεις και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου ως:
  • Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας (μελέτη – επίβλεψη) μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο.
  • Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, μουσειολογικές κ.λ.π.) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000 €.
  • Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για εφαρμογή συστημάτων Α.Π.Ε.  μέχρι το πόσο των 1.000 €.
  • Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 2.500 €.

   Σε κάθε περίπτωση οι ΟΤΔ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την επαλήθευση του εύλογου κόστους των παραπάνω δαπανών.

   Σημειώνεται ότι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της Αίτησης Στήριξης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Προϋπολογισμός

€ 770.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.2:    150.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.3:    500.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.4:      20.000 €
 • Υποδράση 19.2.6.1:    100.000 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΕΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λάδης 1, 821 00 Χίος
Τηλ
210 5275204, 210 5275220, 210 5275102
Φαξ
210 5275268

Ιωάννης Καρράς, Δημήτριος Μιτσός

22710 43510
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018