Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα νησιά της Αττικής μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ. 

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

Υποδράση 19.2.4.4: Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις.

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Υποδράση 19.2.6.1.1 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα καθ’ ύλη αρμόδιοι
 • Ιδιωτικοί φορείς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.

Περίοδος υποβολής

από 14/5/2018 έως 27/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Νομαρχία Αθηνών - Πειραιώς

Δήμος Αγκιστρίου, Δήμος Αίγινας, Δήμων Κυθήρων, Δήμος Πόρου, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, Δήμος Ύδρας.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται αναλτικά στο τεύχος της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

γ) οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των αποτελεσμάτων τους, δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα στοιχεία (α) και (β). Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και όχι τυχόν προγενέστερη μορφή του.

δ) οι δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού κλπ.

Για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου, η δαπάνη εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο φορέας, δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εκπόνησή της.

Προϋπολογισμός

€ 1.100.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:    200.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.2:    200.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.3:    200.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.4:    200.000 €
 • Υποδράση 19.2.4.4:    200.000 €
 • Υποδράση 19.2.5.1:      50.000 €
 • Υποδράση 19.2.6.1:      50.000 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Τηλ
210 4120002-4-9

Ιωάννα Κατσούλα

210 4120002-4-9
  

Γιάννης Γιωτάκης

210 4120002-4-9
  

Κατερίνα Φωτάκη

210 4120002-4-9
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018