Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Κιλκίς μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Υποδράση 19.2.4.1: Παρεμβάσεις εντός οικισμών που αφορούν σε βασικές υποδομές για τη βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών). Ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ. 

Υποδράση 19.2.4.3: Έργα μικρής κλίμακας για υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές  (σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής και ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία (μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων, δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για το περιβάλλον, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης).

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Υποδράση 19.2.6.1 Προστασία και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα καθ’ ύλη αρμόδιοι
 • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ

Περίοδος υποβολής

από 15/5/2018 έως 29/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράσης αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης). Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη διεύθυνση: Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Κιλκίς

Περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς εκτός από την εντός σχεδίου περιοχή της πόλης του Κιλκίς.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων κ.ά.

Προϋπολογισμός

€ 1.230.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:   300.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.2:   250.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.3:   300.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.4:   100.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.5:   150.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.5.1:   100.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.6.1.1:  20.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.6.1.2:  10.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς
Τηλ
2313 321 700
Φαξ
2313 321 701-2

Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Ρένα Διαμαντίδου

234210 25305
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωάννης Λελέκης
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
231 3321754
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Δέσποινα Ρακιτζή
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275228
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2018