Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καβάλα μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Υποδράση 19.2.4.1: Παρεμβάσεις εντός οικισμών που αφορούν σε βασικές υποδομές για τη βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών). Ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ. 

Υποδράση 19.2.4.3: Έργα μικρής κλίμακας για υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές  (σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής και ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία (μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων, δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για το περιβάλλον, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης).

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Υποδράση 19.2.6.1 Προστασία και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα καθ’ ύλη αρμόδιοι
 • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
 • Η ΟΤΔ ή μέλος αυτής
 • Δασικές Υπηρεσίες, Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, ιδιώτες κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, ήτοι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους.

Περίοδος υποβολής

από 16/5/2018 έως 30/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης). Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Ύδρας 10, 653 02 Καβάλα.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Καβάλας

Tο σύνολο των Δήμων Παγγαίου, Θάσου, Νέστου, και Καβάλας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ...

Τι χρηματοδοτείται

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
• Μηχανολογικός εξοπλισμός
• Λοιπός εξοπλισμός
• Εξοπλισμός ΑΠΕ
• Μελέτες
• Δαπάνες για απόκτηση γης
• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας 
• Αξιοποίηση διαδικτύου
• Δαπάνες για απόκτηση γης / Απαλλοτριώσεων
• Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
• Ανάπτυξη λογισμικού
• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις
• Διεξαγωγή ημερίδων και εκδηλώσεων
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
• Διαμόρφωση χώρων
• Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
• Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
• Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων 
• Δημιουργία ντοκιμαντέρ
• Διεξαγωγή ημερίδων/εκδηλώσεων ενημέρωσης
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των παραπάνω εκδηλώσεων
• Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
• Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
• Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων 
• Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
• Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων 
• Δαπάνες ενημέρωσης και προβολής
• Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου
• Δαπάνη υποβολής φακέλου
• Δαπάνη αγοράς ειδικής χρήσης αυτοκίνητου

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1:   345.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.2:   885.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.3:   495.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.4:   100.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.5:     50.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.5.1:     75.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.6.1.1:  25.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.6.1.2:  25.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Καβάλας - ΑΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ύδρας 10, 653 02 Καβάλα
Τηλ
2510 620459
Φαξ
2510 620429

Μιχάλης Σκορδάς, Ευαγγελία Λυμπεροπούλου

2510 620459
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018