Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Δωδεκάνησα μέσω του LEADER

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ. 

Υποδράση 19.2.4.3: Έργα μικρής κλίμακας για υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές  (σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής και ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία (μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων, δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για το περιβάλλον, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης).

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα καθ’ ύλη αρμόδιοι
  • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές Μ.Κ.Ο - Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.)
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις (αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων και άλλων μη παραγωγικών κτισμάτων και για επιδεικτικούς σκοπούς (π.χ. μύλοι, ελαιοτριβεία) στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.5

Περίοδος υποβολής

από 18/5/2018 έως 19/7/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. (ΑΝ.ΔΩ. ΑΕ) και στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 72, 851 31 Ρόδος, υποβάλλονται ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή, εντός 10 ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 16:00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης, ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης: - Το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης - Η αίτηση στήριξης που εκτυπώνεται μέσω ΟΠΣΑΑ - Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης (συνημμένο 1) - Το παράρτημα της αίτησης στήριξης (συνημμένο 2) τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. DVD) - Όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (που δεν είναι υποχρεωτική η επισύναψή τους στο ΟΠΣΑΑ), καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο θεωρεί ο δικαιούχος ότι πρέπει να υποβάλλει με την πρότασή του. Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στον «Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης» - συνημμένο 3.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Δωδεκανήσων

Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. Άυλες δράσεις προβολής και προώθησης, μπορούν να υλοποιηθούν και στην πόλη της Ρόδου, ως κομβικό σημείο της Δωδεκανήσου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά: Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου, Μηχανολογικός εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμός, Εξοπλισμός ΑΠΕ, Δαπάνες για απόκτηση γης, Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων, Γενικές δαπάνες (π.χ. σύνταξη πρότασης, επιβλέψεις, μελέτες όπως έκδοσης άδειας δόμησης), Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση της πράξης, Ανάπτυξη λογισμικού, Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών, Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής, Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού, Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων, Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών, Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Προϋπολογισμός

€ 1.550.000

Αναλυτικά:

  • Υποδράση 19.2.4.2:   600.000 ευρώ
  • Υποδράση 19.2.4.3:   300.000 ευρώ
  • Υποδράση 19.2.4.4:   150.000 ευρώ
  • Υποδράση 19.2.4.5:   500.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. ΑΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 72, 851 31 Ρόδος
Τηλ
22410 75323, 22410 78230
Φαξ
22410 75324

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018