Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να εφαρμόσουν νέες οργανωτικές μεθόδους στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, να οργανώσουν τους χώρους εργασίας και να εφαρμόσουν νέες ή βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής ή διανομής δημιουργώντας ή αναβαθμίζοντας εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας σε τομείς της Στρατηγικής  Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3), που προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης. Συγκεκριμένα στους τομείς:  

 • Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά
 • Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους παραπάνω τομείς περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα VII: Πίνακας Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Το πρόγραμμα παρέχει τις εξής ενισχύσεις:

Α) Ενισχύσεις που αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014

Β) Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ επιχειρήσεις με βάση το άρθρο 28 του Καν (ΕΕ) 651/2014  οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

Ειδικές επισημάνσεις όσον αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του αρ. 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 (Κατηγορία Α) αναφέρονται στην Πρόσκληση (Σχετικά αρχεία).

Tο σχεδιαζόμενο έργο πρέπει να πληρoί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στους τομείς:

 • Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά
 • Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών

Περίοδος υποβολής

από 15/5/2018 έως 16/7/2018 (ώρα 15:00)

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: Να ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δαπάνες καινοτομίας


Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης  μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 €.Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2 έτη από την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου.

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ιωάννα Λαμπροπούλου

2713 601380
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/5/2018