Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Δυτ. Ελλάδα

Ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)", όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες στα οποία μπορούν αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα αναμένονται προτάσεις ενδεικτικά για:

 • Τεχνολογίες ιστού (web technologies)
 • Τεχνολογίες υποστήριξης κινητών εφαρμογών (mobile technologies)
 • Κατανεμημένα Συστήματα (Distributed systems)
 • Big data
 • Τεχνητή νοημοσύνη (AI)
 • Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής (Human Machine Interface)
 • Κοινωνική δικτύωση (social networking)
 • Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual /Augmented reality)
 • Βιομηχανικά συστήματα παραγωγής: αυτόματος έλεγχος, συστήματα
 • Ασφάλεια συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών
 • Modelling/προσομοιώσεις/υπολογιστικά εργαλεία
 • Τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning)
 • Εφαρμογές ιστού (web applications)
 • Κινητές εφαρμογές (mobile applications)
 • Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού (pervasive computing applications)
 • Ασφάλεια και προστασία
 • Εφαρμογές για περιβάλλον
 • Εφαρμογές για e-commerce/ marketing/ e-business για την εξωστρέφεια των τοπικών αγορών και των προϊόντων
 • Εφαρμογές για πρωτογενή τομέα, π.χ. αγροδιατροφή, μεταποίηση - παραγωγή - μεταφορές - logistics
 • Εφαρμογές για υπηρεσίες επιχειρήσεις – βιομηχανίες
 • Εφαρμογές για υπηρεσίες προς πολίτες, δημόσια διοίκηση – ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αξιολόγηση
 • Εφαρμογές για υγεία, ποιότητα ζωής (quality of living)
 • Εφαρμογές για εκπαίδευση - κατάρτιση - gaming - τηλεργασία

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Περίοδος υποβολής

από 4/6/2018 έως 10/9/2018

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400
Φαξ
2610 422978

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/6/2018