Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές -πλην υποδομών υγείας- για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Δυτ. Ελλάδα

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη Περιφέρεια υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσίων κτιρίων που χρήζουν βελτίωσης της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της ΠΔΕ και στην επίτευξη μιας συνολικής στρατηγικής δημιουργίας «Έξυπνων Πόλεων». Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης της τελικής ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με πιο αποδοτικά, συστήματα ελέγχου κτιρίων κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Δ. Ελλάδας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας
  • Πανεπιστήμια ΤΕΙ
  • Υπουργεία

Περίοδος υποβολής

από 18/6/2018 έως 20/9/2018

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 18/06/2018 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 20/09/2018 16:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 3.064.545

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Αριστείδης Μαμασιούλας

2613 611417
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2018