Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης & σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής

Η αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/ σπουδαστών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων, για την προσέλκυση του μαθητικού/ σπουδαστικού δυναμικού, τη σύνδεση της παρεχόμενης θεωρητικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνικές εκπαιδευτικές πρακτικές, και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας στους σπουδαστές εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση. Η παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στους σπουδαστές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΚΕΣΕΝ/Π-Μ, ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, η οποία θα επιτευχθεί με την προμήθεια κατάλληλου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, αποτελεί προτεραιότητα κομβικής σημασίας για τη Ναυτική Εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται

Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα από τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2018 έως 28/9/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 117 41 τις ώρες 09:00 έως 18:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 8.790.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Αγγελος Σπηλιώτης

213 1501538
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/6/2018