Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών (Smart Cities) στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με σκοπό την εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδικού χάρτη για την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών (Smart Cities). Ειδικότερα, προβλέπεται να σχεδιαστούν (ενδεικτικά) αναλυτικές, τεχνικές προδιαγραφές για εφαρμογές – δράσεις όπως εξοικονόμηση ενέργειας μέσω έξυπνου οδοφωτισμού, έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνη διαχείριση υδάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Περίοδος υποβολής

από 2/4/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 117 41 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 74.400

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Αγγελος Σπηλιώτης

213 1501538
  

Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου

213 1501513
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/6/2018