Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)

Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας (Π.ΣΕ.Κ.) και τη διαρκή διεξαγωγή και λειτουργία διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξασφαλίζοντας τη συνεκτική λειτουργία του, τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων ρόλων και λειτουργιών και την δυναμική εξέλιξή του, με όρους δημοκρατικής και αποτελεσματικής συμμετοχής.

Σε ποιους απευθύνεται

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2018 έως 15/10/2019

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην · ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741 τις ώρες 09:00 έως 18:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/6/2018