Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Έχει λήξει

Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα του άρθρου 5 της με αριθ. 401/48520/29-3-2018 ΥΑ και το ύψος της ενίσχυσης ανά ΜΖΚ ανά κατηγορία ζώου ορίζεται στο άρθρο 6 της παραπάνω ΥΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον: 

  • είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας
  • εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στο άρθρο 5 της παρούσας
  • εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

  • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη.
  • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

Περίοδος υποβολής

από 3/7/2018 έως 22/7/2018

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019 με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αναπλήρωση της απώλεια του εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου Αυτόχθονων Φυλών.

Προϋπολογισμός

€ 38.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Βερανζέρου 46, 104 38 Αθήνα
Τηλ
210 3453944

Ελισάβετ Ηλιοπούλου

210 5271638
  

Δονάτος Ντάβανος

210 5271637
  

Ειρήνη Δαρζέντα

210 5271634
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσ/νίκης
Διεύθυνση
570 11 Νέα Μεσήμβρια - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 714061
Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας
Διεύθυνση
431 00 Περιοχή Αμπέλια - Καρδίτσα
Τηλ
24410 77360
Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων
Διεύθυνση
451 10 Τέρμα Πανεπιστημίου - Ιωάννινα
Τηλ
26510 35881
Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Δράμας - Σαμοθράκης
Διεύθυνση
661 00 Δράμα
Τηλ
25210 46992

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/7/2018

Περιοχή μελών