Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. Ενδεικτικές δράσεις: Ενίσχυση δομής στήριξης ΑμεΑ, δημιουργία Κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης φοιτητών ΑμεΑ, ΕΚΟ και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, ενίσχυση φοιτητών χαμηλών εισοδηματικών τάξεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε στέγαση.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδικός Λογαριαμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής

από 4/7/2018 έως 14/9/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 347.858,50

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ζαφειρία Λιακοπούλου

210 3278110
  

Ισμήνη Γουργιώτου

210 3278116
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/7/2018

Περιοχή μελών