Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού, καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης: την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη μείωση της βλάβης και οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην κάλυψη των ελλείψεων που παρατηρούνται στο υπάρχον σύστημα. Όλες οι νέες δομές θα λειτουργούν σε δίκτυο με τις ήδη υφιστάμενες κατά των εξαρτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με τις υπόλοιπες δομές υγείας / κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με καταστατική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4139/2013
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με καταστατική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4139/2013

Περίοδος υποβολής

από 20/7/2018 έως 19/4/2019

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 6.450.800

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/7/2018

Περιοχή μελών