Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων του τομέα Περιβάλλοντος

Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων περιλαμβάνει:

  • Μελέτες ωρίμανσης έργων των τομέων μεταφορών και περιβάλλοντος (π.χ. τεχνικές μελέτες έργων υποδομής μεταφορών, μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, μελέτες διαχείρισης υδάτων (περιοχής Ασωπού), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες ωρίμανσης έργων δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία των μελετών ωρίμανσης έργων δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, κλπ.), υποστηρικτικές μελέτες / προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριωμένων εκτάσεων) για την υλοποίηση έργων, κλπ.
  • Υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του Προγράμματος η οποία περιλαμβάνει:
    • Τεχνικούς Συμβούλους υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη συγκεκριμένων δράσεων/έργων
    • Ενίσχυση/ υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα μεταφορών ή/και του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους.

Η δράση μπορεί να περιλάβει ακόμη ενέργειες δημιουργίας και λειτουργίας Παρατηρητηρίων (συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών διάχυσης της παραγόμενης πληροφορίας).

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ΥΠΕΝ

Περίοδος υποβολής

από 11/7/2018 έως 15/10/2018

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 40.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Μαίρη Σκαλτσά

213 2142205
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/7/2018

Περιοχή μελών