Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λάρισας μέσω του LEADER

Υποδράση 19.2.4.1: Υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών).

Υποδράση 19.2.4.2: Δδημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών. Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, τουριστικές πληροφορίες, ποδηλατικές διαδρομές). Έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, μύλοι, γεφύρια. Μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια. Φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα.
 • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

Περίοδος υποβολής

από 2/7/2018 έως 10/9/2018

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr, στον σύνδεσμο Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ.

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - ΑΕΝΟΛ ΑΕ, στη διεύθυνση Δημ. Βλαχοδήμου 1, 402 00 Ελασσόνα.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Λαρίσης

Το σύνολο των Δήμων Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου, Φαρσάλων και Λάρισας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου.

Όροι και προϋποθέσεις

Όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα.

Τι χρηματοδοτείται

 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή - αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μελέτες
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Προβολή προώθηση
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Δαπάνες υποβολής φακέλου
 • Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου.

Προϋπολογισμός

€ 2.160.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.4.1: 300.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.2: 300.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.3: 500.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.4: 210.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.4.5: 850.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΕΝΟΛ ΑΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δημ. Βλαχοδημου 1, 402 00 Ελασσόνα
Τηλ
24930 25047

Σεβαστή Μπασδέκη, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Ιωάννα Λιόλιου

24930 25047, 2410 284824
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/7/2018

Περιοχή μελών