Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου

Έχει λήξει

Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας είναι δομές ή οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας θα αναλύονται στην πρόταση και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων - οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων. 
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών.
 • Σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων πειραματικής ανάπτυξης για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες.
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους:

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια

Περίοδος υποβολής

από 10/7/2018 έως 28/9/2018 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis   με την ένδειξη: «Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα». Τα δικαιολογητικά και στοιχεία του Παραρτήματος VIII για τα οποία υπάρχει ρητή αναφορά «υποχρεωτική υποβολή σε φυσικό φάκελο» υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΙΑΠ Ηπείρου, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο ...

Τι χρηματοδοτείται

Επενδυτικές δαπάνες σε:

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Λειτουργικές δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων)

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της υποστηρικτικής δομής και πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 300.000 €. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης εργασιών και έως 30/6/2023. Η ενίσχυσης προσδιορίζεται σε ποσοστό έως 65% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες και σε έως 50% για τις επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες.

Προϋπολογισμός

€ 2.100.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού και Ωφελούμενων Δικαιούχων

26513 60533
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/9/2018