facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Έχει λήξει

Ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί αρμοδίως.

Στόχο, επίσης, αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α) προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, β) προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας, γ) αξιοποιούν την καινοτομία για την βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα/ που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ "Αττική 2014-2020" και του ΕΦΔ που θα οριστεί για την καλή εκτέλεση του έργου που υποβάλλει την πρόταση και την αίτηση χρηματοδότησης, και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον ΕΦΔ που θα οριστεί από την ΕΥΔ ΕΠ "Αττική 2014-2020", για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων τουπου έχει αναλάβει και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει:

 • πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες - γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού
 • πως η ως άνω παροχή η μεταφορά υπηρεσιών γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό
 • την συμμετοχή στον συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης
 • οι ως άνω συνεργαζόμενες ΜΜΕ κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με το Παράστημα ΧΙ ε) την νομιμοποίησή του ως οντότητα, σωρρευτικά.

Τα ανεξάρτητα μέρη - εταίροι τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

Για τους Δικαιούχους, νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες τους για το υποβληθέν έργο, στην Περιφέρεια Αττικής
 • να λειτουργούν με βάση κατασταστικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο εκπληρεί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης
 • να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ορισμός προβληματικών » της παρούσας πρόσκλησης
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης
 • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 • να συμπεριλάβουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Περίοδος υποβολής

από 9/10/2018 έως 11/4/2019 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis, καθως και από τον ιστότοπο του ΕΦΔ που θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με την ένδειξη «Δράση Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας». Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής www.pepattikis.gr  και το www.espa.gr. Αναλυτικές πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί που θα ενισχυθούν θα πρέπει να συνδέονται με τομείς προτεραιότητητας της ...

Τι χρηματοδοτείται

 1) Επενδυτικές δαπάνες σε:

 • Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
 • Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως διπλώματα ευρεσυτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know-how), πρότυπα, σχέδια
 • Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα
 • Δαπάνες ανάπτυξης.

2) Λειτουργικές δαπάνες: Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά με:

 • τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων
 • την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού
 • τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Προϋπολογισμός

€ 6.600.000

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 300.000 έως 1.200.000€. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες επιλέξιμες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Μονάδα Α'

213 1501500
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/10/2019