facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης των Νήσων Αττικής μέσω του LEADER

Έχει λήξει

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Αναλυτικότερα:

Υποδράση 19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα.

Υποδράση 19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.

Υποδράση 19.2.2.2: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

Υποδράση 19.2.2.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Υποδράση 19.2.2.4:  Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.

Υποδράση 19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της οικοτεχνίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Υποδράση 19.2.3.1: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Υποδράση 19.2.3.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

Υποδράση 19.2.3.4: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα. Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, νερού.

Υποδράση 19.2.3.5: Δημιουργία, βελτιώσεις ή επεκτάσεις χώρων παροχής υπηρεσιών του τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης όπως είναι παιδικών σταθμών, χώρων αθλητισμού, πολιτιστικών κέντρων κλπ.

Υποδράση 19.2.6.2: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση  και εμπορία δασικών προϊόντων.

Υποδράση 19.2.7.3: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Οι επιχειρήσεις αυτές,  μπορούν να δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, καθώς και στην εμπορία στον τομέα αγροδιατροφής για μη γεωργικά προϊόντα.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα

 

Περίοδος υποβολής

από 20/3/2019 έως 10/6/2019

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής email από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ.Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους:: Δήμος Αγκιστρίου, Δήμος Αίγινας, Δήμων Κυθήρων-Αντικυθήρων, Δήμος Πόρου, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τροιζηνίας–Μεθάνων, Δήμος Ύδρας.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Γενικά, επιλέξιμες δαπάνες:

1) δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης

2) τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση

3) Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου

4) Αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης

5) Αγορά εξοπλισμού συμπ. μεταφοράς & εγκατάστασης

6) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, έως 10%,  ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης

7) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας

8) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, π.χ. αγορά fax

9) Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων

10) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων (10%)

11) Δαπάνες όπως απόκτηση/ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ.

12) Δαπάνες προβολής, π.χ. ιστοσελίδα, έντυπα κ.λπ.

13) Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, εντός των ορίων του οικοπέδου

14) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση)

15) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του

16) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος

17) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές

18) διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού

19) Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν και έργα διακόσμησης

20) αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιόλαδου, μέχρι του ποσού των 30.000€ και παραγωγή τυποποιημένου λαδιού έως 5 λίτρα

21) Κατασκευή οικίσκου για φύλαξη, μέχρι 20τμ

22) Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά- κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/ θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά

23) Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40τμ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων

24) Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας), δαπάνες προβολής της περιοχής (όπως ιστοσελίδα, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.) και δεν θα περιλαμβάνει κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών 20.000,00 € ως μέγιστο

25) Αγορά οχημάτων ειδικού τύπου που συνδέονται με τον σκοπό της επένδυσης (π.χ. ειδικά οχήματα μεταφοράς ΑΜΕΑ σε επενδύσεις συνδεόμενες με την υγεία), 26) Ειδικές διαμορφώσεις χώρων π.χ. κορμοπλατείες

27) Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού κλπ.

28) Ζώα σύρσης και φόρτου

29) Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας

30) Δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας

31) Δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων

32) Δαπάνες για μελέτες – επιχειρηματικά σχέδια

33) Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων

34) Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας

35) Το κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών

36) Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής)

37) Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου

38) Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

39) Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών

40) Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα .

Προϋπολογισμός

€ 2.210.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.1.1:      40.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.1.2:      40.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.2.2:    400.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.2.3:    200.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.2.4:    190.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.2.5:    165.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.2.6:    100.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.3.1:    400.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.3.3:    300.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.3.4:    190.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.3.5:    200.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.6.2:      50.000 ευρώ
 • Υποδράση 19.2.7.3:    100.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Φίλωνος 91, 185 35 Πειραιάς
Τηλ
210 4120002-4-9
Φαξ
210 4120006

Χριστίνα Καλαθά

210 4120002
  

Γιάννης Γιωτάκης

210 4120002
  

Ελένη Γενικαλιώτη

210 4120002
  

Κατερίνα Φωτάκη

210 4120002
  

Βασιλική Παυλή

210 4120002
  

Ευαγγελία Τζανετή

210 4120002
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/6/2019