facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον νομό Θεσσαλονίκης (Δήμος Χαλκηδόνος, Δήμος Δέλτα) μέσω του LEADER

Έχει λήξει

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Αναλυτικότερα:

Υποδράση 19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα.

Υποδράση 19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.

Υποδράση 19.2.2.2: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

Υποδράση 19.2.2.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Υποδράση 19.2.2.4:  Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.

Υποδράση 19.2.2.5: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.

Υποδράση 19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Υποδράση 19.2.3.1: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Υποδράση 19.2.3.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

Υποδράση 19.2.3.4: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα. Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, νερού.

Υποδράση 19.2.3.5: Δημιουργία, βελτιώσεις ή επεκτάσεις χώρων παροχής υπηρεσιών του τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης όπως είναι παιδικών σταθμών, χώρων αθλητισμού, πολιτιστικών κέντρων κλπ.

Υποδράση 19.2.7.2: Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.

Υποδράση 19.2.7.7: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

Υποδράση 19.2.7.8: Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Σε ποιους απευθύνεται

Αγρότες, Φυσικά ή  Νομικά Πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές και κατά περίπτωση μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Περίοδος υποβολής

από 27/3/2019 έως 15/10/2019 (ώρα 15:00)

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr)  και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ-ΑΝΕΘ.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Θεσσαλονίκης

Περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα στο Νόμο Θεσσαλονίκης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στον Οδηγό Επιλεξιμότητας & Επιλογής, ο οποίος ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά αφορούν στην αγορά, κατασκευή βελτίωση ακινήτου,  στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στην προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, στην απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, στις δαπάνες προβολής καθώς και στη διενέργεια μελετών και ανάπτυξης λογισμικού.

Προϋπολογισμός

€ 2.745.000

Αναλυτικά:

 • Υποδράση 19.2.1.1 :   50.000€
 • Υποδράση 19.2.1.2 :   50.000€
 • Υποδράση 19.2.2.2 : 350.000€
 • Υποδράση 19.2.2.3 : 200.000€
 • Υποδράση 19.2.2.4 : 200.000€
 • Υποδράση 19.2.2.5 : 135.000€
 • Υποδράση 19.2.2.6 : 100.000€
 • Υποδράση 19.2.3.1 : 700.000€
 • Υποδράση 19.2.3.3 : 380.000€
 • Υποδράση 19.2.3.4 : 200.000€
 • Υποδράση 19.2.3.5 : 200.000€
 • Υποδράση 19.2.7.2 : 120.000€
 • Υποδράση 19.2.7.7 :   70.000€
 • Υποδράση 19.2.7.8 :   70.000€

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 801070, 2310 412050
Φαξ
2310 403593

Γιώργος Πετρίδης, Ευαγγελία Κανάκη, Κατερίνα Τζικοπούλου, Πασχάλης Αμπατζής, Ηλίας Αραβίδης

2310 801070, 2310 412050
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2019