Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη της περιφερειακής αριστείας

Έχει λήξει

Προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια, μέσω της ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δημόσιοι ερευνητικοί φορείς μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις εξής επιλέξιμες περιφέρειες:

 • Για τον Άξονα 3:
  • Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου
  • Περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορ. Αιγαίου
 • Για τον Άξονα 3Σ:
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι στη Δράση μπορούν να λάβουν μέρος και Δικαιούχοι που συμμετέχουν σε ήδη χρηματοδοτούμενα δίκτυα του Eθνικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών Α’ και Β’ Κύκλου ή και σε ερευνητικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ της οικείας Περιφέρειας, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες, αποκλείεται η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης, τεκμηριώνεται η ανάγκη επέκτασης της ήδη υφιστάμενης υποδομής και της πρόσθετης σχετικής χρηματοδότησης, η υλοποίηση της ήδη χρηματοδοτούμενης Πράξης εξελίσσεται ομαλά.

Περίοδος υποβολής

από 22/4/2019 έως 22/7/2019

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται   αποκλειστικά ...

Προϋπολογισμός

€ 45.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450892-3
Φαξ
210 7473666

Ελένη Ζώγγου

213 1503784
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/7/2019

Περιοχή μελών