Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

Έχει λήξει

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες.

Σε ποιους απευθύνεται

Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Περίοδος υποβολής

από 11/11/2019 έως 30/4/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 378.200

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Μαρία Σκαλτσά

213 2142205
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/5/2020