Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Β έκδοση)

Έχει λήξει

Η δράση περιλαμβάνει:

α. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βασισμένες σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους. Οι εργαζόμενοι θα καταρτιστούν σε γνώσεις και δεξιότητες που θα συνάδουν με τo επικαιροποιημένo περίγραμμα θέσης το οποίο αναπτύσσεται ήδη στο πλαίσιο της πράξης: «Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ), Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»» με κωδικό ΟΠΣ 5007871 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», καθώς επίσης και στα αντικείμενα όπως περιγράφονται στην υπ. αριθμ. ΚΥΑ 228536/28.12.2017 (ΦΕΚ 12 Β'/10.01.2018).

β. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου (ΕΟΠΠΕΠ) ή άλλου διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ), κατά ISO/IEC 17024, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένα, όπως θα έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης: στο πλαίσιο της δράσης θα εφαρμοστεί για τις ανάγκες της πράξης το Πληροφοριακό Σύστημα του VOUCHER. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν και θα ενσωματωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».

δ. λοιπές οριζόντιες ενέργειες δύναται να προβλεφθούν επίσης λοιπές οριζόντιες ενέργειες και υποστηρικτικά εργαλεία για την επιτυχή υλοποίηση και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της δράσης. π.χ. Ενδεικτικά, προβλέπονται: μελέτη ακριβής χαρτογράφησης του πληθυσμού στόχου, ενέργειες δημοσιότητας, αξιολόγηση, κ.λπ.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Περίοδος υποβολής

από 4/12/2019 έως 29/2/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 9.842.200

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Χρήστος Καρακάσης

2131503761
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2020

Περιοχή μελών