Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιχορήγηση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Κεντρική Μακεδονία

Έχει λήξει

Χρηματοδότηση έως 3 έτη των δικαιούχων οι οποίοι λειτουργούν μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ για την υλοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών/δράσεων:

  • Tην παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.
  • Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα [άρθρο 1, εδάφιο δ, της υπ΄ αριθμ. Δ12/ΓΠ. οικ.13107/283/20-03-2019 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1160, τ. B', 08-04-2019)] και για τα οποία θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

  • διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή κατ΄ελάχιστον Έγκριση Σκοπιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 8 της προαναφερθείσας ΚΥΑ) για μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ)
  • δεν λαμβάνουν, από τον ΕΟΠΠΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, το ειδικό νοσήλιο – τροφείο για τις ΣΥΔ που ορίζει η υπ΄αριθμ. Δ29α /Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 ΚΥΑ «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 172, τ. Β΄, 30-01-2014)
  • δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή αλλού είδους χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. κρατική επιχορήγηση από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,κτλ) ή ιδιώτες (π.χ. εισφορές από ενοίκους, ή νόμιμους εκπροσώπους ή τρίτους, εκχώρηση μέρους του προνοιακού επιδόματος των ενοίκων, κτλ.), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ίδιου φυσικού αντικειμένου και δαπανών των πράξεων που θα υποβληθούν στην παρούσα πρόσκληση.

Περίοδος υποβολής

από 2/12/2019 έως 10/2/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

€ 9.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Στέλλα Αικατερινιάδου

2313 321736
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/2/2020