Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων (πόσιμο νερό) στην Περιφέρεια Κρήτης

Έχει λήξει

Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να είναι εκτός των περιοχών εφαρμογής των εγκεκριμένων στρατηγικών ΟΧΕ (ΠΕ Λασιθίου, ΠΕ Ρεθύμνου και περιοχών UNESCO). Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα αναβάθμισης – συμπλήρωσης υφισταμένων δικτύων καθώς και κατασκευής νέων δικτύων και συστημάτων ύδρευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 16/12/2019 έως 29/5/2020

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου, στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040

Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός

2813 404529
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2020