Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλασσίων υποπεριοχών - Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα αφορούν στις εξής δράσεις:

  • Δράση 1: Εξειδίκευση και εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ
  • Δράση 2: Επικαιροποίηση βάσει του άρθρου 17 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ της αρχικής αξιολόγησης, για κάθε θαλάσσια περιοχή, καθώς και της αναλυτικής δέσμης περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων του πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ, και χαρακτηριστικών του Παραρτήματος IV της ως άνω Οδηγίας
  • Δράση 3: Επικαιροποίηση των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.

Σε ποιους απευθύνεται

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ

Περίοδος υποβολής

από 2/12/2019 έως 31/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 1.400.000

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200, 213 2142295
Φαξ
210 6920437

Μαρία Σκαλτσά

213 2142205
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/1/2020