Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στο Ηράκλειο Κρήτης μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου)

Έχει λήξει

1) Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:

 • η βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια όπως: η βελτίωση της σηματοδότησης και του φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, η δημιουργία χώρων διοίκησης και χώρων υγιεινής, η εξασφάλιση παροχών πόσιμου νερού, η δημιουργία έργων για την αντιμετώπιση της προσάμμωσης και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών
 • η βελτίωση του οδικού δικτύου που παρέχει πρόσβαση στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα αλιευτικά καταφύγια
 • η δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των αλιέων: καρνάγια, αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας κλπ.
 • η δημιουργία και βελτίωση χώρων πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές).

2) Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:

 • η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων
 • η δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • η ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων αναψυχής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής
 • η σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων κλπ.
 • η κατασκευή ή αναβάθμιση πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας πολυλειτουργικού χαρακτήρα που προσφέρουν, ιδίως, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες)
 • η αναβάθμιση υποδομών τουριστικών λιμένων (μαρίνες, καταφύγια) για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού.

3) Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:

 • η δημιουργία, βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας)
 • η δημιουργία νέων ή η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και η μετατροπή τους σε χώρους για κοινωφελή χρήση ή χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πχ πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, ωδεία, βιβλιοθήκες)
 • η βελτίωση εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών, καθώς και η βελτίωση της απόδοσής τους
 • η δημιουργία ή βελτίωση αθλητικών υποδομών
 • η δημιουργία ή βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 • η αποκατάσταση και η ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως: υγροβιότοποι, εκβολές ποταμών
 • η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας (π.χ, τοποθέτηση τεχνητών υφάλων για την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων)
 • η υλοποίηση τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της διάβρωσης των ακτών.

4) Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:

 • η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων που αφορούν στην πρόληψη και προστασία από ασθένειες που απειλούν την υγεία των αλιέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών
 • η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα που έχουν ως στόχο την ανάδειξη των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής (π.χ γιορτή ψαρά, διαγωνισμοί μαγειρικής) και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην αγορά ντόπιων αλιευμάτων
 • δράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
 • η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • η διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης για τη σπουδαιότητα κατανάλωσης αλιευμάτων που αποτελούν προϊόντα υπεύθυνης αλιείας και παράγονται με βιώσιμο τρόπο
 • η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς (π.χ. αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, υπεραλίευση, παράνομη αλιεία)
 • η διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κάτοικων και φορέων των παράκτιων περιοχών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. δημιουργία εντύπων – εκδόσεων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, οργάνωση ημερίδων-εκδηλώσεων, εθελοντικών καθαρισμών ακτών/θαλασσών)
 • η υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων σε μαθητές σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και φορείς τους
 • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα

Περίοδος υποβολής

από 16/12/2019 έως 29/5/2020

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ηρακλείου

 • Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων (ΤΚ Αχεντριά)
 • Δήμος Βιάννου: Δημοτική Ενότητα Βιάννου (ΤΚ Αγίου Βασιλείου, Αμιρά, Άνω Βιάννου, Βαχού, Χόνδρου)
 • Δήμος Μαλεβιζίου: Δημοτική Ενότητα Γαζίου (ΤΚ Αχλάδας, Ροδιάς)
 • Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου (ΤΚ Δεματίου, Καστελλιανών)
 • Δήμος Χερσονήσου: Δημοτική Ενότητα Γουβών (ΔΚ Ανωπόλεως, Γουβών), Δημοτική Ενότητα Μαλίων (ΔΚ Μοχού), Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου (ΔΚ Λιμένος Χερσονήσου, Χερσονήσου)

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση και στον συνημμένο Ενημερωτικό ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).

Προϋπολογισμός

€ 610.153

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Νικολάου Παχάκη 2, 701 00 Αρχάνες Ηρακλείου
Τηλ
2810 753300
Φαξ
2810 753310

Μανόλης Παντερής

2810 753300
  

Ζαχαρίας Μεσσαριτάκης

2810 753300
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2020