Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Έργα υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αποδεδειγμένα προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και φορείς του

Περίοδος υποβολής

από 17/12/2019 έως 20/7/2020

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου, στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους, (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 6.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ελένη Παπαηλιού

2713 601376
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/7/2020