Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Καινοτομία για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Έχει λήξει

Προκειμένου να συμβάλλει στη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και να διευκολύνει τη μετάβαση στην εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να μειωθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και οι επιπτώσεις στα προστατευόμενα αρπακτικά, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας (ΕΤΘΑ) μπορεί να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων που να μειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων αλιευτικών τεχνικών και βελτιωμένης επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή που αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας πιο βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της συνύπαρξης με προστατευόμενα αρπακτικά. Στηρίζονται από το ΕΤΘΑ τυχόν ενέργειες που αναλαμβάνονται από τους αλιείς για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης, των συστημάτων οργάνωσης, της επεξεργασίας και των διαδικασιών και τεχνικών.

Σε ποιους απευθύνεται

Ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.

Περίοδος υποβολής

από 19/1/2020 έως 1/6/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 1501150
Φαξ
210 7774080

Νικόλαος Αθανασόπουλος

213 1501161
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2020

Περιοχή μελών