Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη υποδομών και δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

Έχει λήξει

Ενίσχυση των δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας καθώς και των υφιστάμενων clusters, που εμπίπτουν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες εργασιών και προμηθειών: • Αναβάθμιση, επέκταση και Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων • Εξοπλισμός σχετικός με την λειτουργία των υποδομών (π.χ. μονάδες κλιματισμού, πρόσβαση ΑμεΑ κλπ.) • Εξειδικευμένος ερευνητικός εξοπλισμός πάντα σε συνάφεια με τους στόχους της πρόσκλησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής
  • Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016, με δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 2/12/2019 έως 15/4/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Στην παρούσα δράση ως μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ανά πρόταση ...

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Βασιλική Αμέντα

2131501511
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/4/2020