Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

Έχει λήξει

Δράσεις διαχείρισης λυμάτων (έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων) σε οικισμούς των οποίων τα ανεπεξέργαστα λύματα διατίθενται σε υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
  • ΟΤΑ Α΄βαθμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 8/7/2019 έως 23/12/2019

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

  • αφ' ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
  • αφ' ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ πριν την υποβολή της πρότασης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δράσεις αφορούν σε έργα για τα όποια ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την προστασία των ...

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.pepdym.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24613 50900
Φαξ
24613 50969

Μαρία Πέκου

24613 50920
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/1/2020