Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Bελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Έχει λήξει

Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της ΠΔΜ σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης (Οδηγία 2000/60) και στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και της ποσότητας του υδατικού αποθέματος και αφορούν ενδεικτικά στην:

 • Οργανωτική, λειτουργική, και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των λοιπών θυγατρικών οδηγιών - εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
 • Ενίσχυση επιθεωρήσεων παρακολούθησης εφαρμογής της διαχείρισης
 • Ενημέρωση φορέων σχετικών με τη διαχείριση υδατικών πόρων
 • Παρακολούθηση υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7, έκδοση ταυτότητας υδάτων κολύμβησης

Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι συμβατές με τα μέτρα που προτείνονται και περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (GR09) (ΦΕΚ 181/31-01-2014).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

Περίοδος υποβολής

από 16/9/2019 έως 30/6/2020 από 16/9/2019 έως 30/9/2020

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

 • αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
 • αφ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι συμβατές με τα μέτρα που προτείνονται ...

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.pepdym.gr

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24610 53900
Φαξ
24610 53969

Μαρία Πέκου

24613 50920
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/10/2020