Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Μακεδονία

Έχει λήξει

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, με έμφαση στη στήριξη κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό με χρήση ψηφιακών μέσων, πρωτοβουλίες τηλεϊατρικής και παρακολούθησης ασθενών κατ’ οίκον κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται

 • 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας κλπ.)
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Περίοδος υποβολής

από 23/12/2019 έως 1/6/2020

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

 • αφ' ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
 • αφ' ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στη συγκεκριμένη δράση δε θα συμπεριληφθούν προτάσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θα πρέπει, πριν την υποβολή τους, να προεγκριθούν από τη Γενική ...

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους, μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepdym.gr. Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24610 53900
Φαξ
24610 53969

Δημήτριος Ρήγας

24613 50929
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2020