Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δικτύωση και προβολή της πολιτιστικής διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Έχει λήξει

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών τουριστικής προβολής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» στοχεύοντας στη δημιουργία ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ενοποίηση των διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και των επιμέρους πολιτιστικών διαδρομών.

Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν: • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου προωθητικού και οπτικοακουστικού υλικού • Εφαρμογή προγράμματος μέσων (media plan) και αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων • Προωθητικές ενέργειες προβολής συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού - Στοχευμένο marketing, ταξίδια εξοικείωσης τουριστικών συντακτών, στελεχών εξειδικευμένων tour operators και loggers, κινητοποίηση διεθνών συνδέσμων, φορέων και ιδρυμάτων σε συνεργασία με Γραφεία Εξωτερικού ΕΟΤ • Διάχυση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εκτός του Διαδικτύου) • Σχεδιασμός – δημιουργία αναμνηστικών/συλλεκτικών προϊόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής

από 31/1/2020 έως 30/6/2020

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου, στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στις περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη / υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

1. Το υποβαλλόμενο πρόγραμμα δράσεων δικτύωσης και προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα ...

Προϋπολογισμός

€ 150.000

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.peproe.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Ανδρομάχη Τσικνιά

26513 60514
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2020