Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Νήσους Αττικής μέσω του LEADER - 2η Πρόσκληση

Έχει λήξει

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER για τις Νήσους Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει 2 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται τα προγράμματα κατάρτισης, και συνεργασίες φορέων και επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων και στον αγροτουρισμό. Αναλυτικά οι υποδράσεις:

1) Υποδράση 19.2.1.1 - Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης Ενέργειες εξειδικευμένης ενημέρωσης - μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας και της δασοκομίας.

2) Υποδράση 19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό Ενεργοποίηση και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων. Εκπόνηση σχεδίου δράσης – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας υποδομής διαχείρισης των μέσων μεταφοράς και μετακίνησης, εντοπισμός πιθανών θέσεων εγκατάστασης της υποδομής. Κατάρτιση προδιαγραφών για την εκπόνηση πρότυπων τεχνικών μελετών, καταγραφή και δημιουργία οδηγού ολοκλήρωσης αδειοδοτικής διαδικασίας της κατάλληλης υποδομής οργάνωσης της διαχείρισης των μέσων μεταφοράς και μετακίνησης. Οργάνωση / διαδικασίες φορέα λειτουργίας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις
  • ΟΤΑ Α' βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Η ΟΤΔ μπορεί επίσης να είναι δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 10 Καν.(ΕΕ) 1303/2013 εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση, κλπ.) που απαιτούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Περίοδος υποβολής

από 15/1/2020 έως 20/3/2020 (ώρα 15:00)

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Δήμος Αγκιστρίου, Δήμος Αίγινας, Δήμος Κυθήρων, Δήμος Πόρου, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων, Δήμος Ύδρας.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο της Πρόσκλησης. Οι ...

Τι χρηματοδοτείται

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται ανάλογα με την υποδράση και αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία). Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις συνοπτικά:

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου

12. Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Προϋπολογισμός

€ 140.000

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000,00 €, ανάλογα με την υποδράση και την πράξη. Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Φίλωνος 91, 185 35 Πειραιάς
Τηλ
210 4120002
Φαξ
210 4120006

Χριστίνα Καλαθά

210 4120002
  

Ελένη Γενικαλιώτη

210 4120002
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/3/2020