Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δομές σίτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Έχει λήξει

Υλοποίηση Δομών σίτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από ακραία φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4430/2016)
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περίοδος υποβολής

από 2/3/2020 έως 1/6/2020

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 691 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 400.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή,
Τηλ
25313 52300, 25310 82080
Φαξ
25310 81601

Χρυσόστομος Ιωαννίδης

25313 52390
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2020