Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

Έχει λήξει

Ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δημιουργία θετικών συνθηκών και διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στον εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας Παιδείας

Περίοδος υποβολής

από 17/7/2018 έως 13/12/2018

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 7.020.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Βασιλική Αμέντα

213 1501511
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/3/2020