Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα

Έχει λήξει

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων γυναικών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, Η συγκεκριμένη Πρόσκληση  περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων
  • κατάρτιση σε σημαντικά, για την ενίσχυση θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, θεματικά αντικείμενα
  • βιωματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων με ουσιαστική και άμεση πρακτική εφαρμογή με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των ωφελουμένων, την ενίσχυση πχ του θάρρους, της έμπνευσης, της επινοητικότητας τους (coaching) κ.ά.
  • πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ
  • συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης που θα ενταχθούν
  • προβολή και δημοσιότητα της δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
  • Εποπτευόμενοι φορείς Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

Περίοδος υποβολής

από 9/3/2020 έως 1/6/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 9.465.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2020