Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Έχει λήξει

Ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες

Περίοδος υποβολής

από 9/10/2018 έως 29/11/2019

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis), καθως και από τον ιστότοπο του ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr/) με την ένδειξη «Δράση Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας». Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής http://www.pepattikis.gr/ και το www.espa.gr.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες: να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι δαπάνες αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Προϋπολογισμός

€ 6.600.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
210 6985210
Φαξ
210 6985210, 210 6916468

Αλέκος Συνανίδης

213 1501525
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Διεύθυνση
Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/3/2020