Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας μέσω της ενίσχυσης των Μονάδων και Φορέων Υγείας για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19

Έχει λήξει

Ανάληψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων και πολιτικών περιορισμού της διάδοσης, αντιμετώπισης της επιδημίας, περίθαλψης των κρουσμάτων, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις μονάδες υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Υπουργείο Υγείας

Περίοδος υποβολής

από 13/7/2020 έως 14/9/2020

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής
65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01, τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

€ 34.914.230

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Τρύφων Χατζηιωάννου

2313 321722
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/9/2020