Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Eνίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής

Έχει λήξει

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Αττικής μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων για την προσαρμογή τους στις αλλαγές (τεχνολογικές, περιβαλλοντικές) της τοπικής αγοράς εργασίας και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες (υποέργα): - Συμβουλευτική - Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων - Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων - Δημοσιότητα και προβολή καθώς και ενέργειες διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
  • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
  • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
  • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Περίοδος υποβολής

από 27/7/2020 έως 30/11/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 117 41 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Βασιλική Αμέντα

213 1501511
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2020