Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής

Συλλογή δεδομένων και καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενων στοιχείων οδοφωτισμού (ενδεικτικά συλλογή δεδομένων και καταγραφή τους με γεωαναφορά στο εθνικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 σε όλο το εύρος των οδών, λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (γεωδαιτικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) στοιχείου, ονομασία περιοχής – οδού – πεζόδρομου – πλατείας – πάρκου, όπου τοποθετείται το καταγεγραμμένο στοιχείο, υλικό κατασκευής, χαρακτηριστικές διαστάσεις στοιχείου, κατάσταση στοιχείου, φωτογραφία στοιχείου κλπ.)

Αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών και την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων σε κύριους οδικούς άξονες της Περιφέρειας Αττικής.

Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και εφαρμογών για την διαχείριση και τον έλεγχο του οδοφωτισμού των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 3/8/2020 έως 6/11/2020

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 33.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Βασιλική Αμέντα

213 1501511
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/8/2020