Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών της νήσου Λέσβου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Εκσυγχρονισμός υποδομών αλιευτικών λιμένων και καταφυγίων, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών εκφόρτωσης αλιευμάτων και ιχθυόσκαλας. Δημιουργία θαλάσσιων ζωνών αναψυχής, διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κλπ. Δημιουργία έργων αποκατάστασης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού πολυ-λειτουργικών χώρων για τη χρήση τους ως χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα που έχουν την διαχειριστική επάρκεια να υλοποιήσουν δημόσια έργα

Περίοδος υποβολής

από 3/8/2020 έως 16/10/2020 (ώρα 16:00)

 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις που υλοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ...

Προϋπολογισμός

€ 817.500

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΕ (ΕΤΑΛ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ερμού 4, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22510 29400
Φαξ
22510 29577

Κωνσταντίνος καυλακώνης

22510 29400
  

Νικόλαος Πλούκος

22510 29400
  

Καλλιόπη Κουλούδη

22510 29400
  

Αναστάσιος Περιμένης

22510 29400
  

Τέρψη Κονάκα

22510 29400
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/8/2020