Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στην Δυτ. Μακεδονία - Προμήθεια εξοπλισμού

Έχει λήξει

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και καταστροφών (π.χ. πλημμυρών, πυρκαγιών, κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μηχανημάτων-εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις κλπ.)

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης από φυσικά φαινόμενα (όπως οι πλημμύρες) και συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών (π.χ. μετεωρολογικοί σταθμοί).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

 

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2020 έως 31/7/2020

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

  • αφ' ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
  • αφ' ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.pepdym.gr. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24613 50900
Φαξ
24613 50969

Φώφη Ζαγορίτου

24613 50933
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/8/2020