Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α' κύκλος)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται: • Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, • Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων μεταφοράς κατάλληλων για τη φύση των βιοαποβλήτων • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Π.Ε. Ιωαννίνων
  • Δήμοι Π.Ε. Άρτας
  • Δήμος Ζηρού

Περίοδος υποβολής

από 20/8/2020 έως 19/11/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 3.250.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Σοφία Τσιτουρίδου

26513 60512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/8/2020

Περιοχή μελών