Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Παρακολούθηση κρίσιμων φαινομένων και παραμέτρων (πυρκαγιών, πλημμυρών, μετεωρολογικών δεδομένων, ρύπανσης εδάφους και αέρα, επιταχύνσεων εδάφους κ.α.). Καταγράφονται και αξιολογούνται κίνδυνοι που μπορεί να εξελιχθούν σε απειλές και να οδηγήσουν σε φυσικές ή/και τεχνολογικές καταστροφές. Προμήθεια και εγκατάσταση:

  • συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, πυρκαγιές)
  • συστήματος συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών (π.χ. μετεωρολογικοί σταθμοί)
  • προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίησης πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων για φυσικούς ή τεχνολογικούς κινδύνους.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 17/8/2020 έως 30/11/2020

Η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ http://logon.ops.gr/ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου, στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου).

Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 691 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.eydamth.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή
Τηλ
25313 52300, 25310 82080
Φαξ
25310 81601

Ελένη Κουφού

25313 52327
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/8/2020

Περιοχή μελών