Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Διαχείριση βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Έχει λήξει

Νέα έργα και δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας (έργα Α’ Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας) και προωθούν τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ. Ειδικότερα:

 • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς
  παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου κλπ.)
 • Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων
  (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων μεταφοράς κατάλληλου για τη φύση των βιοαποβλήτων (π.χ. συλλογή στραγγισμάτων,
  κατάλληλης συμπίεσης κλπ.)
 • Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 228 παρ.2(δ) του Ν. 4555/2018 και με την
  επιφύλαξη των προβλέψεων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού
  κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των μονάδων
 • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ
 • Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, μέχρι του 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 1/9/2020 έως 5/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Eθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Αριστείδης Μαμασιούλας

2613 611417
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/4/2021